1.  In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 21 December 2013 en boek VI artikel 47 van de Wetboekvan Economische recht), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. Om deze vraag tot herroeping in te dienen, volstaat het dat de klant: 

- of, de klantendienst contacteren via de contactpagina.
- of, het herroepingsformulier (retourformulier) invullen en verstuuren via e-mail of per aangetekend brief.

De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Parabolic Biologicals bva tegen omwisseling of vergoeding. Om de vergoeding of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten (overeenkomstig met de boek IV van de code van Handelsrecht en Art. VI.51 § 1.) en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de afleveringbon) terugsturen, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals tussen en andere handleidingen en documentatie) naar het volgende adres: Parabolic Biologicals bv, Visverkopersstraat 13, 1000 Brussel (België).

2. Indien de goederen zijn toegezonden aan Parabolic Biologicals bv onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Parabolic Biologicals bv zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, en dit zonder kosten. Terugbetaling gebeurt binnen 14 dagen na de ontvangst van de goederen door Parabolic Biologicals.

3. De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
1° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
3° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

.4. Er bestaat een verzakingsrecht dat uitsluitend van toepassing is voor het verzenden van het pakje. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina.

DOWNLOADEN HET HERROEPINGSFORMULIER


Tags

Copyright © 2016 Bioparabolic.com All Rights Reserved
Ontworpen door  Fidelo