Algemene verkoopvoorwaarden

1. INLEIDENDE BEPALING

Onderliggende verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door Parabolic Biologicals bv in de schoot van haar internet-verkooppunt Bioparabolic, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen de partijen). Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website Bioparabolic leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden.

2. IDENTITEIT VAN PARABOLIC BIOLOGICALS:

Parabolic Biologicals bv

Rue de l’Ecluse 2

1320 Beauvechain

België

Email: info@parabolic.be

Telefoonnummer België : 010 81 83 60 (van maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 uur en van 13 h tot 15 h)

Telefoonnummer Internationaal: + 32 (0)10 81 83 60 (van maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 uur en van 13 h tot 15 h)

BTW identificatienummer: BE 0458.736.853

3. BEGRIPPEN

Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de site Bioparabolic wordt verstaan onder:

3.1. Parabolic Biologicals: De website van Parabolic Biologicals bv waar de producten worden aangeboden en verkocht aan de cliënten. Het geheel van de domeinnamen en de gekoppelde domeinnamen worden vermeld onder de naam Bioparabolic.

3.2. Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam die een bestelling doorgeeft via de website Bioparabolic.

3.3. Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Parabolic Biologicals bv en de cliënt van de internet Bioparabolic met betrekking tot de producten die worden aangeboden via Parabolic Biologicals.

3.4. Product fiche: Geeft de informatie (teksten, foto, grafieken, classificatiesysteem per categorie,.) in verband met een product aan dat te koop wordt aangeboden via Parabolic Biologicals bv.

3.5. Producten: Alle goederen te koop aangeboden door Parabolic Biologicals via Bioparabolic.

3.6. Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.

4. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

5. VOORWERP

Parabolic Biologicals bv biedt met haar online-verkoop voedingssupplementen en zalf.

De cliënt maakt verbinding met de website en door middel van het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst hij de bestelling van de producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website (artikel 6). De aangekochte producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website (artikel 8). Bioparabolic bevestigt de aanvaarding van de bestelling via e-mail en de producten worden aan de cliënt geleverd binnen de gespecificeerde termijn (artikel 7).

6. PRODUCTEN

Enkel de producten die worden omgeschreven op de website Bioparabolic mogen verkocht worden.

7. BESTELLING

7.1. Al de informatie bezorgd door de cliënt, als het coderen van gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, verbindt hem. Parabolic Biologicals kan op geen enkele wijze verantwoordelijke worden gehouden voor fouten die door de cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres inclusief) zoals vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

7.2. De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

7.3. Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Parabolic Biologicals bv aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op de e-mail dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

7.4. In het algemeen, en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Parabolic Biologicals bv zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

7.5. Bijna al de producten zijn in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Parabolic Biologicals bv via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

7.6. Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling

8. LEVERING

8.1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, verbindt Parabolic Biologicals bv zich er toe om de bestelde producten naar de cliënten te sturen op het opgegeven leveringsadres, rekening houdend met een algemene vertraging van één tot twee dagen afhankelijk van de bestemming. Al de gegevens met betrekking tot de vertraging zijn beschikbaar op de website van Bioparabolic.

8.2. Door het plaatsen van een bestelling, engageert de klant zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Parabolic Biologicals bv kan in dat opzicht niet spelen.

8.3. De levering gebeurt door de firma DPD of UPS voor alle landen, behalve Frankrijk, waar de pakjes meestal door Colissimo Expert worden verzonden. De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op de site Bioparabolic. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Parabolic Biologicals bv of aan vervoerder door de cliënt in het geval van laattijdige levering.

8.4. Bij de ontvangst van de bestelde goederen, is het geraden dat de cliënt of de ontvangende persoon het goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. In de hypothese dat één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, is het aangeraden dat de cliënt of de ontvangende persoon onmiddellijk het noodzakelijke voorbehouden formuleren aan de vervoerder op moment van de levering.

8.5. Als een pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder (maximum drie passages) wordt het teruggezonden aan Parabolic Biologicals bv en de geadresseerde wordt gewaarschuwd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de koper gevraagd worden en hij zal de kosten ervan dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

8.6. De cliënten of de geadresseerden van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

9. KLACHTEN

9.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst zoals elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten onmiddellijk, volledig en duidelijk omschreven worden en ingediend bij Parabolic Biologicals bv, op het gevaar van ondermijning van de rechten van de consument. De klachten moeten via de Contact-pagina ingediend worden.

9.2. De bij Parabolic Biologicals bv, ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Parabolic Biologicals bv binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10. TERUGGAVE

10.1. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 21 December 2013 en boek VI artikel 47 van de Wetboekvan Economische recht), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. Om deze vraag tot herroeping in te dienen, volstaat het dat de klant: ·

- of, de klantendienst contacteren via de contactpagina.
- of, het herroepingsformulier invullen en verstuurt via e-mail of per aangetekend brief.

De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Parabolic Biologicals bv tegen omwisseling of vergoeding. Om de vergoeding of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten (overeenkomstig met de boek IV van de code van Handelsrecht en Art. VI.51 § 1.) en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de afleveringbon) terugsturen, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals tussen en andere handleidingen en documentatie) naar het volgende adres: Parabolic Biologicals bv, Rue de l’Ecluse 2, 1320 Beauvechain (België).

10.2. Indien de goederen zijn toegezonden aan Parabolic Biologicals bv onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Parabolic Biologicals bv zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, en dit zonder kosten. Terugbetaling gebeurt binnen 14 dagen na de ontvangst van de goederen door Parabolic Biologicals.

10.3. De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
1° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
3° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

10.4. Er bestaat een verzakingsrecht dat uitsluitend van toepassing is voor het verzenden van het pakje. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina.

11. PRIJS

11.1. De prijs vermeldt op het product omschrijving stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

11.2. De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.

11.3. Parabolic Biologicals bv behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

12. BETALING

12.1. De prijs van de goederen is contant te betalen door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling. Apothekers en groothandelaars hebben een 30 dagen betalingstermijn.

12.2. De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie, met name als gevolg van piraterij of tegen mogelijke betwistingen van betaling is verzekerd door de maatschappij Ingenico (voormalig Ogone) of PayPal.

12.3. De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief dan wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Ingenico (voormalig Ogone) of PayPal hun akkoord hebben verleend ivm de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Ingenico (voormalig Ogone) of PayPal, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt zal gewaarschuwd worden via e-mail.

12.4. De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke Ingenico (voormalig Ogone) of PayPal. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Ingenico (voormalig Ogone), PayPal en Parabolic Biologicals zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Parabolic Biologicals bv kunnen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

13.2. De aansprakelijkheid van Parabolic Biologicals bv zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten informatie. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de data-sheets zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

13.4. Deze site bevat links naar andere internetsites. Parabolic Biologicals bv kan niet aansprakelijk worden gehouden voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site Bioparabolic.

14. GARANTIE

14.1. Alle Producten aangekocht bij Parabolic Biologicals genieten van de wettelijke garantie voortvloeiende uit de artikelen 1649bis et.seq. van het Burgerlijk Wetboek, voor een gebrek aan overeenstemming op het ogenblik van de levering van het Product, op voorwaarde dat de Klant het gebrek niet kende of niet geacht wordt het te kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, en dit, voor zover het gebrek zich voordoet binnen twee (2) jaar na de levering. De Klant dient Parabolic Biologicals schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn intentie beroep te doen op de wettelijke garantie, ten laatste binnen twee (2) maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De terugzendingskosten van het niet-conforme Product zullen door Parabolic Biologicals worden gedragen, voor zover ze zullen uitgevoerd worden door de postdiensten vertrekkend vanuit België. Niettemin, zal de Klant alle risico's dragen verbonden aan het verlies van het Product gedurende de hele duur van de teruggave operatie. De teruggavekosten zullen gecrediteerd worden in de vorm van een aankoop bon, met een waarde op de volgende Bestelling, of inbegrepen zijn in de eventuele teruggave.

14.2. In geen enkel geval kan Parabolic Biologicals bv verantwoordelijk gehouden worden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Parabolic Biologicals bv is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

De cliënt kan contact opnemen met de cliëntenservice door het invullen van het formulier dat men kan terugvinden op de website onder de rubriek ‘contacteer ons’.

15. PERSOONSGEGEVENS

15.1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

15.2. Parabolic Biologicals bv is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995.
Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij Bioparabolic

15.3. Parabolic Biologicals bv verbind zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden door te geven.

15.4. De klant heeft de mogelijkheid om inzage in zijn persoonsgegevens te krijgen en die te verbeteren via de pagina Mijn Account.

16. INTELLECTUELE EIGENDOM

De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto's, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de site Bioparabolic mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van Parabolic Biologicals bv. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. Parabolic Biologicals bv geeft op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om zijn intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

17. TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

17.1. Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en Parabolic Biologicals bv zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen.

17.2 –Alle verkoop, zelfs internationale verkoop worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen, is de rechtbank van onze maatschappelijke zetel bevoegd. We kunnen echter, naar eigen goeddunken wanneer we die aanvrager, het geschil aan de bevoegde rechtbanken van de koper te vervoeren. Eventuele ongeldigheid van een bepaling van deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de rest. Integendeel, de partijen of de rechter zich inspannen om de ongeldige bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking.


Copyright © 2016 Bioparabolic.com All Rights Reserved
Ontworpen door  Fidelo